REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POWER „POWER CENTRUM”

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat warunków korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem www.powercentrum.pl oraz dokonywania w nim zakupów. Dokument ten wygląda jednak nieco inaczej, niż tradycyjny regulamin – jest sformułowany w duchu „plain language”, czyli tzw. prostego języka. Oznacza to, że celowo unikamy niezrozumiałego prawniczego żargonu, żebyś mógł/mogła go przyjemniej czytać i dotrzeć do niezbędnych informacji, nawet bez wiedzy prawniczej. Zamiast paragrafów, sformułowaliśmy go w postaci przystępnych „pytań i odpowiedzi”. Pamiętaj jednak, że pomimo swojego „nieprawniczego” brzmienia, określa on jednak treść umowy jaką zawierasz dokonując zakupu w naszym sklepie.

 1. Kto prowadzi ten sklep internetowy?

Sklep jest prowadzony przez Wiolettę Warszczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą POWER CENTRUM-Wioletta Warszczuk, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posiada NIP: 9240011249. To ona będzie drugą stroną umów, które zawierasz za pośrednictwem sklepu.

 1. Jak możesz kontaktować się z nami? Jak będziemy kontaktować się z Tobą?

Możesz kontaktować się z nami na następujące sposoby:

 • pod adresem mailowym: powercentrumsuplements@gmail.com
 • pod numerem telefonu: 669 466 061
 • pod adresem korespondencyjnym: Power Centrum, Muzealna 11, 67-300 Szprotawa

My z kolei będziemy komunikować się z Tobą mailowo, telefonicznie, przez korespondencję pocztową, kurierską oraz przez formularze w naszym sklepie.

 1. Kto może dokonać zakupu w naszym sklepie? Kim jest konsument?

Zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać osoby indywidualne, osoby które prowadzą jednoosobowe firmy, a także osoby prawne i podobne podmioty które są zdolne do zawierania umów (czyli np. spółki, fundacje, stowarzyszenia). Jeśli chcesz dokonać zakupu i jesteś niepełnoletni/a, ale masz więcej niż 13 lat lub też jesteś częściowo ubezwłasnowolniony/a, zgodę na zakup musi wyrazić Twój opiekun prawny. Jeśli masz mniej lat lub jesteś całkowicie ubezwłasnowolniony/a – nie możesz samodzielnie dokonać zakupu.

Jeśli zawierasz umowę jako osoba fizyczna i robisz to bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą, przysługuje Ci status tzw. konsumenta – tą nazwą będziemy posługiwać się w dalszej części regulaminu, opisując pewne dodatkowe uprawnienia i ułatwienia, które w związku z tym Ci przysługują.

Jeżeli dokonujesz zakupu jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą (czyli także wtedy, gdy robisz zakup „na fakturę”), lecz nie dokonujesz zakupu jako „zawodowiec” (dla zobrazowania – takim „zawodowcem” nie jest np. osoba kupująca nasze ubrania jako prezent dla kontrahentów, a prowadzi działalność w zupełnie niezwiązanej branży; będzie nim z kolei osoba kupująca takie ubrania, dla celów dalszej odsprzedaży, w ramach normalnej działalności swojej firmy), to będą Ci również przysługiwać uprawnienia konsumenta, przewidziane w tym regulaminie.

 1. Jakie wymagania techniczne musisz spełnić, aby korzystać ze sklepu?

Żeby korzystać ze sklepu musisz posiadać urządzenie komputerowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę Internetową, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

 1. Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć korzystaniu ze Sklepu? Jakie zabezpieczenia stosujemy? Co Ty możesz zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

Korzystanie ze sklepu wiąże się z pewnymi typowymi dla Internetu zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod nas przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Ciebie danych osobowych, pieniędzy lub też próba przechwycenia komunikacji pomiędzy Tobą a naszym sklepem.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, stosujemy różne środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Tobą a nami (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala zweryfikować, czy strona na której jesteś, rzeczywiście jest stroną naszego sklepu.

Ty też możesz poczynić pewne kroki, które zwiększą poziom Twojego bezpieczeństwa. Każdorazowo weryfikuj, czy na pewno znajdujesz się w na naszej stronie – sprawdź, czy w adresie strony nie ma żadnych literówek oraz czy przy adresie jest symbol zielonej kłódki. Korzystaj ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym i firewallem oraz unikaj korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci WIFI. Nie podawaj swoich danych logowania do konta w sklepie innym osobom.

 1. Czego nie możesz robić korzystając ze sklepu? Z jakimi konsekwencjami możesz się liczyć, jeśli naruszysz te zakazy?

Korzystając ze sklepu oraz komunikując się z nami nie wolno Ci dostarczać treści bezprawnych, podejmować działań destabilizujących działanie sklepu oraz podawać nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku naruszenia tych zakazów, możemy pozbawić Cię prawa do korzystania ze sklepu.

 1. Co to jest konto? Jak je założyć i usunąć?

Konto to bezpłatna i opcjonalna usługa, która ułatwi Ci dokonywanie zakupów w naszym sklepie. Pozwala Ci ona zapamiętać adresy wysyłki (żeby nie wpisywać ich za każdym razem), a także pozwala na łatwy dostęp do historii zamówień, dokumentów rozliczeniowych i innych ustawień. Do konta logujesz się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Możesz też w każdej chwili z niego zrezygnować, dokonując stosownej dyspozycji w ustawieniach konta.

 1. Jak działa system komentarzy?

Pod artykułami blogowymi na naszej stronie dostępna jest opcja zostawiania komentarzy. Komentarze można publikować pod dowolnie wybranym pseudonimem. Przy publikowaniu komentarza, obowiązkowo należy podać adres e-mail, który jednak nie jest udostępniany na stronie.

Zakazane jest publikowanie komentarzy, które:

 1. zawierają wulgaryzmy,
 2. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, a w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa ochronne na znaki towarowe,
 3. naruszają dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności prawo do wizerunku, dobrego imienia oraz czci osobistej,
 4. stanowią reklamę lub promocję produktów lub usług spoza naszego sklepu,
 5. stanowią promocję zbiórek pieniędzy,
 6. mają charakter znieważenia, dyskryminacji lub nawoływania do nienawiści ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 7. w inny sposób są niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego lub prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy poweźmiemy jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia że w związku z komentarzami popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informujemy o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe i przekazuję wszystkie dostępne informacje na ten temat.

Możemy prowadzić z własnej inicjatywy weryfikację pod kątem zgodności komentarzy z Regulaminem. Również Ty masz możliwość zgłaszania komentarzy, które uważasz za nielegalne za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w pkt. 2. To zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz komentarzom nielegalność
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji komentarza (np. dokładny adres),
 • Twoja imię i nazwisko oraz adres e-mail (nie musisz ich jednak podawać, gdy zgłoszenie jest związane z przestępstwami o charakterze seksualnym (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
 • Twoje oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Zgłoszenia dot. komentarzy rozpatrujemy w sposób niearbitralny, obiektywny, z zachowaniem należytej staranności oraz terminowy (nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia) W przypadku komentarza niezgodnego z Regulaminem, możemy podjąć decyzję o odmowie jego publikacji, a gdy został opublikowany – usunąć go lub ukryć.

O wszelkich decyzjach dot. komentarzy informujemy zainteresowanych (tj. autora oraz dokonującego zgłoszenia dot. nielgalności komentarza), za wyjątkiem sytuacji, w których:

 • nie posiadamy odpowiednich danych kontaktowych
 • sprawa dotyczy komentarzy o charakterze tzw. Spamu (wprowadzające w błąd treści handlowe o dużej objętości)
 • nastąpiło to w wyniku w wyniku nakazu wydanego przez odpowiednie organy sądowe lub administracyjne.

Od decyzji dotyczącej komentarzy można się odwołać w trybie właściwym dla reklamacji (patrz pkt 15). Odwołanie powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją.

 1. Jak działa system publikowania opinii ?

Udostępniamy możliwość dodawania opinii o produktach. Staramy się weryfikować, czy autor opinii rzeczywiście nabył produkt, w szczególności sprawdzając czy jego adres e-mail widnieje w naszej bazie klientów.

Nie wszystkie opinie, które zostaną przesłane zostaną opublikowane. O tym, które opublikujemy, decydujemy we własnym zakresie.

W przypadku zastrzeżeń co do opublikowanych w serwisie opinii, można skorzystać z trybu reklamacji, o którym mowa w pkt. 15

 1. Na czym polega usługa newslettera?

Newsletter jest bezpłatną i opcjonalną usługą polegającą na regularnym otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres, które zawierać mogą zarówno merytoryczne informacje powiązane z naszą działalnością, jak również oferty handlowe. Wysyłanie newslettera wymaga wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody na wysyłkę informacji handlowych, za pośrednictwem specjalnego formularza w serwisie. Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam swoją rezygnację za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w pkt. 2 lub klikając specjalny link umieszczony w wiadomościach wysyłanych w ramach tego newslettera.

 1. Jak dokonać zakupu w naszym sklepie?

Zakupu dokonujesz umieszczając wybrane produkty w „koszyku” (przycisk „dodaj do koszyka” przy produkcie lub na karcie produktu). Po zakończeniu wybierania produktów, przechodzisz do podsumowania zawartości koszyka (poprzez kliknięcie ikony torby zakupowej w prawym górnym rogu strony). Po weryfikacji, prawidłowości umieszczonych w „koszyku” produktów, klikasz, za pomocą odpowiedniego przycisku przechodzisz do strefy finalizowania transakcji i podajesz swoje dane niezbędne do realizacji wysyłki (lub logujesz się do swojego konta, w którym dane te zostały zapamiętane), wybierasz sposób dostawy i metodę płatności oraz zatwierdzasz zakup przyciskiem „kupuję i płacę”. Po zatwierdzeniu zakupu, na maila otrzymasz jego potwierdzenie.

 1. Jak i kiedy płacisz za produkty?

Płatności musisz dokonać w maksymalnie w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia, pod rygorem możliwości jego anulowania przez nas w całości lub części. Płatności możesz dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu, szybkich przelewów online w ramach usługi Przelewy24 dostarczana przez PayPro S.A. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), umożliwiającą m.in. płatności szybkimi przelewami, kartami płatniczymi, BLIK, Google Pay i Apple Pay.

 1. Jak i kiedy dostarczymy Ci produkt?

Zamówiony produkt fizyczny dostarczymy Ci w terminie do maksymalnie 14 dni od chwili zapłaty (zazwyczaj jest to okres 2-3 dni roboczych), za pomocą wybranego przez Ciebie sposobu tj. przesyłki kurierskiej DHL lub usługi Paczkomaty, dostarczanej przez firmę Inpost S.A. Dostawę realizujemy tylko na terytorium Polski.

Jeśli zamówiony przez Ciebie produkt fizyczny okaże się niedostępny, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy i niezwłocznie zwrócimy Ci pieniądze

 1. Jaka jest nasza odpowiedzialność za produkty fizyczne?

Mamy prawny obowiązek dostarczyć Ci produkt fizyczny pozbawiony wad i zgodny z umową. Jeśli dostarczymy Ci produkt wadliwy, to ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową. W ramach tej odpowiedzialności, możesz żądać naprawy lub wymiany produktu na pozbawiony wad, a w niektórych przypadkach złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (czyli zrezygnować z zakupu i żądać zwrotu pieniędzy) czy też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (przede wszystkim w sytuacji, w której odmówiliśmy naprawy lub wymiany, lub nie zrobiliśmy tego w rozsądnym czasie, pomimo wcześniejszego żądania, albo też gdy istotność wady uzasadnia brak wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany). Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa dwa lata od chwili wydania Ci produktu. Korzystając z możliwości, jaką daje kodeks cywilny, wyłączamy odpowiedzialność za produkty fizyczne w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, w przypadku gdy nie jesteś konsumentem, lub jednoosobowym przedsiębiorcą, który korzysta z uprawnień analogicznych do konsumenta (patrz punkt 3).

 1. Jak możesz złożyć reklamację?

Jeśli masz zastrzeżenia, co do funkcjonowania sklepu lub też dostarczony Ci produkt ma wady, możesz złożyć reklamację – pisemnie lub e-mailowo, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2. W reklamacji wskaż swoje dane osobowe, produkt, do którego masz zastrzeżenia oraz opis tych zastrzeżeń, a także opisz swoje żądanie w związku z reklamacją. Aby ułatwić nam pracę, prosimy Cię także o wskazanie numeru zamówienia.

Twoją reklamację rozpoznamy i poinformujemy Cię o naszej decyzji, w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli nie będziemy tego w stanie zrobić w tym terminie, poinformujemy Cię o tym, jakie są tego powody. Jeśli rozpoznanie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, poinformujemy Cię o tego powodach oraz wskażemy nowy termin rozpoznania reklamacji, nie dłuższy niż kolejne 14 dni.

 1. Jak możesz zrezygnować z dokonanych zakupów? Co wiąże się z odstąpieniem od umowy?

Jako konsument (a także, jako przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta – patrz pkt. 3), w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu (albo pozostawienia go u innej osoby przez kuriera), masz prawo do odstąpienia od umowy, czyli rezygnacji z dokonanych zakupów bez podawania przyczyn. Odstąpienie oznacza powrót do takiego stanu, jakbyś nigdy nie dokonał/a zakupu – my musimy zwrócić Ci wszelkie wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni (taką samą drogą, jak je wpłaciłeś/aś), a Ty w takim samym terminie musisz nam zwrócić otrzymany produkt. Możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu odesłania produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Odstąpienia możesz dokonać informując nas o tym pisemnie lub e-mailowo za pomocą danych kontaktowych, które znajdziesz w pkt. 2. Odstąpienie może Ci ułatwić specjalny wzór oświadczenia, który znajdziesz na końcu regulaminu, jednak nie musisz z niego korzystać. Prosimy Cię aby zarówno w oświadczeniu o odstąpieniu i przy odsyłaniu produktu, umieścić numer zamówienia.

Pamiętaj jednak, że w związku z odstąpieniem możesz ponieść pewne koszty. Zwrotu produktu fizycznego dokonujesz na własny koszt, a w przypadku gdy będzie on zużyty w większym stopniu, niż było to potrzebne żeby zapoznać się z produktem, to będziesz zobowiązany do zrekompensowania nam tej utraty jego wartości. Jeśli wybrałeś/aś inny niż zwykły, najtańszy sposób dostawy produktu do Ciebie, nie zwracamy Ci nadwyżki kosztów dostawy ponad ten właśnie zwykły, najtańszy sposób.

 1. Jak możemy dokonać zmiany regulaminu?

Może zdarzyć się tak, że dokonamy zmiany naszego regulaminu – może się to zdarzyć, gdy:

 • zaistnieje siła wyższa,
 • zmienią się odpowiednie przepisy prawa lub zostaną wydane stosowne orzeczenia sądowe bądź decyzje administracyjne,
 • zaistnieją istotne zmiany w naszej działalności o charakterze biznesowym, w tym np. zmiany w naszej ofercie lub w umowach z podmiotami trzecimi,
 • dostrzeżemy w praktyce funkcjonowania naszego sklepu postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne lub praktyki prowadzące do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego nadużywania uprawnień przez klientów, niezgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Robimy to poprzez ogłoszenie na naszej stronie nowego brzmienia regulaminu oraz powiadomienia wszystkich klientów, którzy mają u nas konto. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać – nie pogorszą one jednak w żaden sposób Twojej sytuacji, jeśli dokonałeś/aś zakupu wcześniej.

Jeśli masz u nas konto i nie wyrażasz zgody na zmianę regulaminu, będziesz musiał je usunąć, przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przeciwnym razie nowa treść regulaminu jest dla Ciebie wiążąca.

 1. Co możesz zrobić, jeśli wystąpi między Tobą a nami jakiś spór?

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w drodze negocjacji, możesz oczywiście skorzystać z drogi sądowej, natomiast jest to tylko jeden z wariantów. Warto przemyśleć skorzystanie z zasadniczo tańszych i szybszych pozasądowych sposobów rozstrzygania takich sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową albo ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Jeśli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

 1. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jeśli po przeczytaniu tego dokumentu, cokolwiek odnośnie warunków zakupu jest dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z nami za pomocą danych wskazanych w pkt. 2. Pomożemy!

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Power Centrum, Muzealna 11, 67-300 Szprotawa, powercentrumsuplements@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.